STATUT
WOJEWÓDZKIEJ  STACJI POGOTOWIA  RATUNKOWEGO  W  POZNANIU 
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

 
 
I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§ 1

 1. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, zwana dalej „Wojewódzką Stacją” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.
 2. W ramach Wojewódzkiej Stacji funkcjonuje przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, zwane dalej "Pogotowiem Ratunkowym".
 3. Podmiotem tworzącym Wojewódzką Stację jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

§ 2

     Siedzibą Wojewódzkiej Stacji jest miasto Poznań, ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań.


§ 3

Wojewódzka Stacja działa na podstawie następujących przepisów:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.);
 2. ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 ze zm.);
 3. niniejszego statutu;
 4. innych przepisów prawnych dot. podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami działających w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 4

 1. Obszar działania Wojewódzkiej Stacji obejmuje:.
  1. miasto Poznań;
  2. miasta i gminy: Luboń, Swarzędz, Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Mosina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, Buk, Kostrzyn Wlkp., Kleszczewo, Kórnik, Murowana Goślina.
 2. Obszar działania Wojewódzkiej Stacji na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych w zakresie transportu medycznego może obejmować obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicę.

§ 5

 1. Pogotowie Ratunkowe prowadzi w rozumieniu ustawy działalność leczniczą w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 2. W skład Pogotowia Ratunkowego wchodzą komórki organizacyjne, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

§ 6

II. CELE I ZADANIA

 1. Celem Wojewódzkiej Stacji jest wykonywanie medycznych czynności ratunkowych polegających na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przez jednostki systemu świadczeń zdrowotnych w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 2. Medyczne czynności ratunkowe, o których mowa w ust. 1 wykonywane są przez zespoły ratownictwa medycznego specjalistyczne i podstawowe.
 3. Rodzaj i liczbę zespołów ratownictwa medycznego określa Wojewoda Wielkopolski w planie działania systemu Ratownictwa Medycznego, zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 7

Do zadań Wojewódzkiej Stacji należy w szczególności:

 1. świadczenie medycznych czynności ratunkowych w warunkach pozaszpitalnych w  celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 2. udzielanie świadczeń ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej;
 3.  organizowanie, koordynowanie oraz udział w akcjach ratowniczych w razie klęsk żywiołowych, katastrof, a także udział w innych zdarzeniach zagrażających życiu w skali masowej;
 4. świadczenie usług transportu sanitarnego;
 5. organizowanie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej i przedmedycznej;
 6. realizacja zadań na potrzeby obronne państwa.

§ 8

Wojewódzka Stacja wykonuje bezpłatnie medyczne czynności ratunkowe każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

§ 9

Wojewódzka Stacja może prowadzić działalność gospodarczą, wspomagającą wykonywanie działalności statutowej, polegającą w szczególności na:

 1. prowadzeniu szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego i przedmedycznego dla osób fizycznych i prawnych;
 2. wykonywaniu na zlecenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla osób fizycznych i prawnych;
 3. medycznym zabezpieczaniu imprez masowych;
 4. medycznym zabezpieczaniu imprez rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych itp. na zlecenie podmiotów organizujących takie imprezy;
 5. wynajmie pomieszczeń oraz miejsc parkingowych, umieszczaniu reklam.

 III. ORGANIZACJA  WEWNĘTRZNA  I  ZARZĄDZANIE

§ 10

 1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą działy, zespoły, sekcje i samodzielne stanowiska.
 2. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące działy:
  1. dział usług medycznych;
  2. dział metodyczno-organizacyjny i nadzoru;
  3. dział spraw pracowniczych;
  4. dział administracyjno-gospodarczy, inwentaryzacji i rozliczeń;
  5. dział księgowości;
  6. dział transportu medycznego;
  7. dział farmacji szpitalnej.
 3. Schemat organizacyjny Wojewódzkiej Stacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego statutu.
 4. Cele, zadania i strukturę organizacyjną Wojewódzkiej Stacji oraz rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych i przebieg procesu ich udzielania określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Dyrektora Wojewódzkiej Stacji, zaopiniowany przez Radę Społeczną.

§ 11

 1. Odpowiedzialność za zarządzanie Wojewódzką Stacją ponosi Dyrektor.
 2. Dyrektor kieruje Wojewódzką Stacją i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników.
 4. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie powołania, umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej.
 5. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:
  1. zastępcy dyrektora do spraw ekonomiczno-eksploatacyjnych;
  2. zastępcy dyrektora do spraw medycznych;
  3. głównego księgowego;
  4. kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników zajmujących samodzielne stanowiska.
 6. Podczas nieobecności Dyrektora Wojewódzkiej Stacji zastępuje go zastępca ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych, z wyłączeniem spraw z zakresu opieki zdrowotnej.

 

IV.  RADA SPOŁECZNA

 § 12

 1. W Wojewódzkiej Stacji działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącemu oraz organem doradczym Dyrektora Wojewódzkiej Stacji.
 2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.
 3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
 4. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji:
  1. w przypadku złożenia rezygnacji;
  2. w przypadku braku regularnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady Społecznej;
  3. z innych ważnych powodów.
 5. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.
 6. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

§ 13

W skład Rady Społecznej wchodzą:

 1. przewodniczący;
 2. członkowie:

- przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego;
- przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego.

§ 14

Do zadań Rady Społecznej należy:

 1. Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

  a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego;

  b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności;

  c) przyznawania nagród Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji;

  d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji;

 2. Przedstawianie Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji wniosków i opinii w sprawach:

  a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego;

  b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego;

  c) kredytów bankowych lub dotacji;
  d) podziału zysku;
  e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego;
  f) regulaminu organizacyjnego;

 3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
 5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie. 

V. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 15

 1. Podstawą gospodarki finansowej Wojewódzkiej Stacji jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora Wojewódzkiej Stacji.
 2. Wojewódzka Stacja jako podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
 3. Wojewódzka Stacja gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami Województwa Wielkopolskiego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).
 4. Zbycie aktywów trwałych Wojewódzkiej Stacji, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.

 

§ 16

 1. Wojewódzka Stacja prowadzi rachunkowość w oparciu o powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy.
 2. Przedsiębiorstwo Pogotowie Ratunkowe nie prowadzi odrębnych ksiąg rachunkowych i nie sporządza odrębnych sprawozdań finansowych.
 3. Roczne sprawozdanie finansowe Wojewódzkiej Stacji, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Społeczną, podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
 4. Dyrektor zawiera z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wybranym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, umowę o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

 

§ 17

Wojewódzka Stacja może uzyskiwać środki finansowe:

 1. z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
 2. z wydzielonej działalności innej niż wymieniona w pkt. 1;
 3. z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;
 4. na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy;
 5. na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;
 6. na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy.

§ 18

Wartość majątku Wojewódzkiej Stacji określają:

 1. fundusz założycielski – stanowiący wartość wydzielonej Wojewódzkiej Stacji części mienia Województwa Wielkopolskiego;
 2. fundusz zakładu – stanowiący wartość majątku Wojewódzkiej Stacji po odliczeniu funduszu założycielskiego.

 

VI.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§19

 1. Statut Wojewódzkiej Stacji wchodzi w życie z dniem nadania przez podmiot tworzący.
 2. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadaniaBrak załączników.

Opis zmian Data Osoba
Artykuł został utworzony. niedziela, 24 styczeń 2021 19:21 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 styczeń 2021 07:48 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 styczeń 2021 07:49 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 styczeń 2021 07:49 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 styczeń 2021 07:50 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 31 marzec 2022 20:03 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 31 marzec 2022 20:03 Administrator